تاملی بر شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی :

تاسیس تعاونیها توسعه و عمران شهرستانی اقدامی نهضت گونه درجهت پیشرفت و آبادانی شهرستانها یک ضرورت می باشد که ضمن سالم سازی محیطهای اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می سازد.

طرحی که اشتغال زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها ، هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغال زا، بستر سازی برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی و کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها را در پی خواهد داشت.

حسب ماده یک قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب مورخ ۲۸/۹/۸۹ مجلس شورای اسلامی ، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها،هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی،بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانتیه شدن (مورد سوء استفاده افراد خاص قرار گرفتن با هدف کسب سود صرفا فردی) آن،امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد،شرکتهایی با عنوان( شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می گردد.

 

مزایای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی:

دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیتها ، طرحها ، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.

-به هیات واگذاری موضوع ماده (۳۹)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اجازه داده می شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور ، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.

-شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی ، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.