اهداف شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی :

√ تسریع در رشد و توسعه شهرستانها

√ هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی

√ بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی

تشریح هدفمند : تجربه جهانی نشان داده دولتهایی که تلاش بر طراحی، نظارت و اجرا در همه حوزه ها داشته اند ، نتوانستند به شعارهایی که با هدف توسعه همه جانبه داده اند عمل نمایند؛ لذا این نیاز احساس شده که از توان مردمی برای توسعه در تمامی عرصه ها استفاده شود و دولت صرفا نقش نظارتی و جلوگیرانه از تبعیضات و یا ویژه خواری ها داشته باشد. پس در ایران اسلامی نیز که بر پایه و اساس نظر مردم شکل گرفته نیز این حرکت مبارک آغاز شده و از سال ۸۹ با تصویب مجلس دستور تاسیس تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی شکل گرفته است .