اعضاء شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی:

در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو گردند .همچنین تعاونی باید با حداقل نیم (۵/۰ )درصد از افراد متولد ، ساکن یا شاغل در هر شهرستان عضو تشکیل گردد.

احراز شرائط عضویت در زمان تشکیل یا در حین فعالیت ، حسب مورد با هیات موسس یا هیات مدیره است و هیچ گونه تبعیض یا محدویتی برای عضویت واجدین شرائط نباید وجود داشته باشد .هیات موسس یا هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرائط مذکور باشند ، درخواست عضویت آنها را قبول و در غیر اینصورت ، درخواست عضویت آنها را رد کند.

عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست و استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در شهرستان حوزه فعالیت نمی باشد.