شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود

باعنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ ، مقررگردید که در هر شهرستان ، یک شرکت تعاونی تحت عنوان «شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان » با سرمایه مردمی تشکیل گردد و اقدام به سرمایه گذاری مستقیم ویا مشارکتی با سایر بخشها ، در تمامی اموری که باعث رشد وتوسعه شهرستان می گردد ،نماید. سهامداران این شرکتهای تعاونی میبایست یکی از سه مشخصه : متولد شهرستان ، ساکن شهرستان ویا شاغل در شهرستان را داشته باشند، تاکنون بیش از ۳۰ شرکت تعاونی شهرستانی در سطح کشور ثبت گردیده ومقررشده است که تا پایان سال۹۵ ، این تعداد به حداقل ۸۰ شرکت ، برسد.درحال حاضر استان سمنان دارای دو شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی درشهرستانهای گرمسار وشاهرود میباشد.
مقدمات فعالیت تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران درشهرستان شاهرود ، از سال ۹۱ آغاز وتا سال ۹۴ ادامه یافت که نهایتاً پس از برگزاری مجمع عمومی موسسین در فروردین ۹۴ ، وانتخاب اولین هیات مدیره ، توانست در ۲۳ شهریور ماه همان سال ، باحدود ۳۵۰۰ نفرسهامدار وسرمایه اولیه ۳ میلیارد ریال ، دراداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.