مدیر عامل

مهندس داود قلیچی

کارشناسی ارشد کار آفرینی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

دارای سابقه مدیریتی ار سال ۱۳۷۸ تاکنون