ثبت ایده های سهامداران

در راستای خلق ارزش برای کلیه سهامداران شرکت و بر اساس تصمیمات هیات مدیره از کلیه اعضا و سهامداران خواهشمندیم ایده ها و طرح های خود را در راستای توسعه کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت تعاونی در این قسمت مطرح نمایند.

شرکت تعاونی ضمن بررسی دقیق کلیه طرح های ارسالی سهامداران، نسبت به انجام طرح های مصوب اقدام خواهد نمود.

بدیهی است ارائه دهندگان طرح های پربازده، در سود ناشی از اجرای طرح توسط تعاونی بصورت ویژه سهیم خواهند بود.

منتظر دریافت ایده ها و طرح های شما در زمینه توسعه فعالیت ها و خدمات تعاونی هستیم.