اخبار

عملیات اجرایی قرارداد بازپیرایی فضای سبز شهری

  مجری : شرکت رهپویان عرصه کار و تلاش قومس ( شرکت اقماری شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شاهرود بلوار دانشگاه – ۹۷/۱۲/۰۹

عملیات اجرایی قرارداد بازپیرایی فضای سبز شهری

  مجری : شرکت رهپویان عرصه کار و تلاش قومس ( شرکت اقماری شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شاهرود آبشار شاهرود – ۹۷/۱۲/۰۹

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت تعاونی و هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران میامی

    جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان میامی با مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، در این جلسه نحوه همکاریهای مشترک بمنظور توسعه فعالیتهای این تعاونی در سطح دو شهرستان شاهرود و میامی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.